Math
   
 
 panus
       นายพนัส  กันแก้ว
วุฒิ :: วท.บ.
สาขา :: วิทยาการคอมพิวเตอร์
ตำแหน่ง :: ครู คศ.2
   หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 
 
 
 boonsom
 นายบุญสม พิมพา
วุฒิ :: ค.บ.
สาขา :: เทคโนโลยีฯ
ตำแหน่ง :: ครู คศ.2
 
 
 searee
     นายเสรี เพ็ญสุขสันต์
วุฒิ :: กศ.บ.
สาขา :: เกษตรศาสตร์
ตำแหน่ง :: ครู คศ.2
 
 
 chayanun
  นางชญาน์นันท์ ไกรเลิศมงคล
วุฒิ :: กศ.บ
สาขา :: คหกรรมศาสตร์
ตำแหน่ง :: ครู คศ.2
 
 vassana
      นางวาสนา เรืองเดช
วุฒิ :: กศ.บ.
สาขา ::คหกรรมศาสตร์
ตำแหน่ง :: ครู คศ.3
 
 saowaluk
นางสาวเสาวลักษณ์ มโนภิรมย์
วุฒิ :: ค.อ.ม.

สาขา :: คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตำแหน่ง :: ครู คศ.3
 
 kongpop
   นายก้องภพ จุ้ยช่วย
วุฒิ :: ค.อ.บ.
สาขา :: อุตสาหกรรมศิลป์
ตำแหน่ง :: ครู
 
 chatchada
      นางสาวชัชฎา ทรรภลักษณ์
วุฒิ :: ค.ม.
สาขา :: เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ตำแหน่ง :: ครู 
 
 nutachart
        นายณัฐชาติ สิงห์แม่ง
วุฒิ :: ค.อ.บ.
สาขา :: อุตสาหกรรมศิลป์
ตำแหน่ง :: ครู 
 
 nuttamon
     นางสาวณฐมน ชยังกูรวรกุล
วุฒิ :: ค.บ.
สาขา :: เทคโนโลยีการศึกษา
ตำแหน่ง :: ครู 
 
 pimchanok
 นางสาวพิมพ์ชนก พงษ์พิพัฒน์
วุฒิ :: ค.บ.
สาขา :: คอมพิวเตอร์
ตำแหน่ง :: ครูผุ้ช่วย

 

 supachai
 นายศุภชัย เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย
วุฒิ :: วท.บ.
สาขา :: เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำแหน่ง :: ครูผู้ช่วย
 
     
     
closeee