Art
 
 
supatcha
      นางสาวสุภัชชา  โพธิ์เงิน
วุฒิ :: ค.ม.
สาขา :: ดนตรีศึกษา
ตำแหน่ง :: ครู
        หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
 
 
 
 sutinArt
        นางสุทิน  สิริโยธิน
วุฒิ :: กศ.บ.

สาขา :: ดุริยางคศาสตร์

ตำแหน่ง :: ครูชำนาญการ
 
 
 supinya
 นางสาวสุภิญญา  ฤทธิ์สุวรรณ
วุฒิ :: ค.อ.บ.
สาขา :: ครุศาสตร์การออกแบบ
ตำแหน่ง :: ครูผู้ช่วย
 
 
 wuttichai
 นายยุทธชัย  โคตรหนองปิง
วุฒิ :: ศ.บ.
สาขา :: ดนตรีไทย
ตำแหน่ง :: ครูผู้ช่วย
 
 
 natchanok
  นางสาวณัฐชนก  กล่อมเชื้อ
วุฒิ :: ศษ.บ.
สาขา :: นาฏศิลป์ไทยศึกษา
ตำแหน่ง :: ครูผู้ช่วย
   
     
closeee