Art
 
 kitnarin
 นายกิตติ์นรินทร์ จันทร์อุดร
วุฒิ ::
สาขา ::
ตำแหน่ง ::

 
 

 
 nopic
    นางสาวพรพิมล เกิดกุล
วุฒิ :: 
สาขา :: นาฏยศิลป์
ตำแหน่ง:: ครูอัตรจ้าง
 
English

rattana
     นางสาวรัตนา แซ่นิ้ม
วุฒิ :: บธ.บ.
สาขา :: ภาษาจีน
ตำแหน่ง :: ครูจ้างสอน

kunyakorn
    นางสาวกัลยกร พ่วงสุข
วุฒิ :: คบ.
สาขา :: ภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง :: ครูจ้างสอน
 
chutiman
นางสาวชุติมันต์ หมื่นโฮ้ง
วุฒิ :: กศ.บ.
สาขา :: ภาษาจีน
ตำแหน่ง :: ครูจ้างสอน
 
 
veerit
     นายวีริสร์ วงตาแพง
วุฒิ :: ศษ.บ
สาขา :: การสอนภาษาจีน
ตำแหน่ง :: ครูจ้างสอน
     
Social
  
 
thawat
      นายธวัช ประดับ
วุฒิ ::
ตำแหน่ง ::
   
Technology
 
onnapa
นางสาวอรนภา ทองฝอย
วุฒิ ::
ตำแหน่ง ::
 
karnpapa
นางสาวกานต์ปภา มะโนสัพย์
วุฒิ ::
ตำแหน่ง ::
 
umnard
นายอำนาจ จันทร์ทองสุข
วุฒิ ::
ตำแหน่ง ::
 
Thai
   
ratchapon
    นายรัชพล อึ้งเจริญ
วุฒิ ::
ตำแหน่ง ::
   
guide
   
chatrin
    นายชตฤณ ชื่นจิตกวิน
วุฒิ ::
ตำแหน่ง ::
   
Science
 
rattanawadee
 นางสาวรัตนาวดี ศิลาชัย
วุฒิ ::
ตำแหน่ง ::
 
parichat
 นางสาวปาริชาต ธรรมเกตุ
วุฒิ ::
ตำแหน่ง ::
 
wanvipa
 นางสาววรรณวิภา บุปผา
วุฒิ ::
ตำแหน่ง ::
 
       
closeee