การงานอาชีพและเทคโนโลยี

หัวหน้าและแผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : วท.บ. คอมพิวเตอร์

E-mail : 

รองหัวหน้าและงานพัสดุกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : ค.บ. คหกรรมศาสตร์

E-mail : 

รองหัวหน้าและแผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : คอ.ม. คอมพิวเตอร์สารสนเทศ

E-mail : 

งานวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : วท.บ. เกษตรศาสตร์

E-mail : 

งานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : ค.บ. คหกรรมศาสตร์

E-mail : 

งานศูนย์การเรียนรู้และนวัตกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : กศ.บ. เทคโนโลยีการศึกษา

E-mail : 

งานพัสดุกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : คอ.บ. วิศวกรรมอุตสาหกรรม

E-mail : 

งานวัดผลและงานวิจัยในชั้นเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : ค.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

E-mail : 

งานสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : คอ.บ. วิศวกรรมอุตสาหกรรม

E-mail : 

งานวิจัยในชั้นเรียน งานนิเทศและงานประกันคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : ศษ.บ. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

E-mail : 

งานสารสนเทศและเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา

E-mail : 

งานพัสดุและงานวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ

E-mail :