Skip to content

การรับสมัครห้องเรียนทั่วไป

> การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนทั่วไป ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565 กดเพื่ออ่านรายละเอียด

> เกณฑ์ความสามารถพิเศษ ม.1 กดเพื่ออ่านรายละเอียด

> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกความสามารถพิเศษเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 กดเพื่ออ่านรายละเอียด

> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ประเภทความสามารถพิเศษเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 กดเพื่ออ่านรายละเอียด

> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 กดเพื่ออ่านรายละเอียด

> ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565 สำหรับการรายตัวและรับเอกสารมอบตัว กดเพื่ออ่านรายละเอียด

> ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565 สำหรับมอบตัว วันเสาร์ที่ 2 เม.ย. 65 กดเพื่ออ่านรายละเอียด

> การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนทั่วไป ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565 กดเพื่ออ่านรายละเอียด

> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565 กดเพื่ออ่านรายละเอียด

> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565 กดเพื่ออ่านรายละเอียด

> ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.4 สำหรับการรายงานตัว วันที่ 31 มี.ค. 65 กดเพื่ออ่านรายละเอียด

> ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565 สำหรับมอบตัว วันอาทิตย์ที่ 3 เม.ย. 65 กดเพื่ออ่านรายละเอียด

VDO แนะนำขั้นตอนการรับสมัครนักเรียนด้วยระบบออนไลน์ ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2565 

การรับสมัครห้องเรียนพิเศษ

> การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program) กับโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Gifted) ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565 กดเพื่ออ่านรายละเอียด

> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ GIFTED กดเพื่ออ่านรายละเอียด

> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ MEP กดเพื่ออ่านรายละเอียด

> ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ห้องเรียนพิเศษ GIFTED กดเพื่ออ่านรายละเอียด

> ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ห้องเรียนพิเศษ MEP กดเพื่ออ่านรายละเอียด

> การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Gifted) ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565 กดเพื่ออ่านรายละเอียด

> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ GIFTED กดเพื่ออ่านรายละเอียด

> ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ห้องเรียนพิเศษ GIFTED กดเพื่ออ่านรายละเอียด