การรับสมัครนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนปกติ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 หรือเทียบเท่า
  2. ไม่จำกัดอายุ

  3. เป็นโสด

หลักฐานการสมัคร  (กรณีสมัครด้วยตนเอง ณ สถานที่รับสมัคร)

  1. ใบสมัครของโรงเรียนปัญญาวรคุณ  (กดเพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร)

  2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร  บิดา  มารดา  หรือผู้ปกครอง  (ให้นำตัวจริงมาแสดง)

  3. ใบรับรอง (ปพ.7)  (ให้นำตัวจริงมาแสดง) 

  4.  หลักฐานการการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ปพ.1)  หรือเทียบเท่า  หรือหลักฐานที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 หรือเทียบเท่า  (ให้นำตัวจริงมา) 

  5. รูปถ่ายแต่งเครื่องแบบนักเรียนขนาด  1/1.5  นิ้ว จำนวน  3  รูป  (แต่ละประเภทที่สมัคร)

  6. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น การเปลี่ยนชื่อ  สกุล ฯลฯ (ให้นำตัวจริงมาแสดง)    

Scroll to Top