ประวัติโรงเรียน

               โรงเรียนปัญญาวรคุณ เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือ ร่วมใจของประชาชนชาววัดม่วงเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๐ ประกอบด้วย  ผู้ใหญ่เส็ง  จีนจร  จ.ส.ต. ปรีชา สินเจริญ และ อาจารย์สง่า  สว่างแสง(ครูใหญ่โรงเรียนวัดม่วง) เป็นแกนนำในการติดต่อทางราชการและขอที่ดินของวัดม่วง จำนวน ๑๒ ไร่เพื่อเปิดโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขึ้น ในบริเวณแขวงหลักสอง จนกระทั่งกระทรวงศึกษาธิการได้อนุญาต เมื่อ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๑๒ และเปิดสอนครั้งแรกในปีการศึกษา ๒๕๑๒ ชื่อว่า โรงเรียนปัญญาวรคุณ ตามสมณะศักดิ์ ของ “พระครูปัญญาวรคุณ”  เมื่อกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศตั้งโรงเรียนปัญญาวรคุณเรียบร้อยแล้ว  โรงเรียนยังไม่มีอาคารเรียน  จึงได้อาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนวัดม่วง เป็นที่เรียนก่อน ได้เปิดทำการสอนในปีการศึกษา ๒๕๑๒ มีนักเรียน ๑๖๘ คน ครู อาจารย์ ๔ คน มีนายสำรอง  เพ็งหนู เป็นครูใหญ่และผู้อำนวยการคนแรก  ดำเนินการเรียนการสอนและพัฒนาโรงเรียนมาจนถึงปัจจุบัน  รวมเวลา  ๕๐  ปี   

               » ปีการศึกษา ๒๕๑๒-๒๕๒๗ ผู้อำนวยการ ดร. สำรอง เพ็งหนูเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนปัญญาวรคุณ ซึ่ง เริ่มจาก นักเรียน ๑๖๘คนครูอาจารย์ ๔ คน จนกระทั่ง ในปีการศึกษา๒๕๒๗ มีห้องเรียน ๔๓ห้อง มีนักเรียน ๑๙๐๑ คน ครูอาจารย์๙๒คน นักการภารโรง๑๐คนและได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีเด่นของกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

               » ปีการศึกษา ๒๕๒๗-๒๕๓๒ ผู้อำนวยการธงชัย สุขสวัสดิ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนปัญญาวรคุณมีนักเรียน ๑๙๕๖ คนมีห้องเรียน ๔๗ ห้อง ในปี ๒๕๓๒ ได้รับงบประมาน ๕,๙๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาท) สร้างอาคารอเนกประสงค์และผู้ใหญ่บุญส่ง ชูสังข์ บริจากเงิน ๒๙,๐๐๐ บาท(สองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) สร้างป้ายพื้นอ่อน ชื่อโรงเรียนด้านหน้าประตูทางเข้าโรงเรียน

               » ปีการศึกษา ๒๕๓๒-๒๕๓๙ ผู้อำนวยการ โชคดี จันทร์แก้ว เป็นผู้อำนวยการ โรงเรียนมีนักเรียน ๒๓๔๓ คน ๔๘ ห้องเรียน ครูอาจารย์ ๑๑๒ คน โรงเรียนได้พัฒนาด้านวิชาการและด้านคุณธรรมจริธรรมจนได้รับรางวัลต่างๆมากมาย

               » ปีการศึกษา ๒๕๓๙-๒๕๔๓ ผู้อำนวยการ วีระ เดชพันธ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมีนักเรียน๒๔๕๔คน ครูอาจารย์๑๑๗คน ยามนักการภารโรง๑๖คน เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๔๒ ห้อง  มัธยมศึกษาตอนปลาย ๑๘ ห้อง รวม ๖๐ ห้องเรียน พัฒนาอาคารสถานที่สร้างอาคารพยาบาลและตึกอำนวยการโรงเรียนประชาสัมพันธ์เป็นที่สำหรับบริการชุมชนและผู้มาติดต่อราชการกับโรงเรียนปัญญาวรคุณ

               » ปีการศึกษา๒๕๔๓-๒๕๔๔ ผู้อำนวยการผู้อำนวยการวิมดี ธรรมมาธิคม เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมโครงงานต่างๆพัฒนาครูให้เป็นครูแม่แบบของคุรุสภา ร่วมกิจกรรมกับชมรมวัดม่วง ปลูกป่าชายเลน เฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น

               » ปีการศึกษา ๒๕๔๔-๒๕๔๕ ผู้อำนวยการ ปัทมรัตน์ เซมพิทักษ์ เป็นผู้อำนาวยการโรงเรียน ปรับปรุง ภูมิทัศน์ในโรงเรียนโดยมีคุณชวน ถวิล พัฒนาเจริญ บริจาคเงินจำนวน๒๑๐,๐๐๐ (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) สร้างเสาธงและยังได้รับเงินสนับสนุน จากสมาคมผู้ปกครองครูโรงเรียนปัญญาวรคุณ๗๐๐,๐๐๐ (เจ็ดแสนบาทถ้วน)  กองสลาก ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)

               » ปีการศึกษา๒๕๔๕-๒๕๔๖ ผู้อำนวยการ มานพ  นพสิริกุล เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

               » ปีการศึกษา๒๕๔๖-๒๕๔๘ ผู้อำนวยการ ประเสริฐ ถาวรชัยสิทธิ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ปรับสภาพอากาศโรงเรียนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

               » ปีการศึกษา๒๕๔๘-๒๕๕๐ ผู้อำนวยการ ยงยุทธ์  สุวรรณรัตน์  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วมมีการปรับปรุงสนามให้ทันสมัย ขยายห้องเรียนคอมพิวเตอร์ วางระบบเครือข่ายในโรงเรียนให้สามารถติดต่อเชื่อมโยงกันได้

               » ปีการศึกษา๒๕๕๑-๒๕๕๒ ผู้อำนวยการ สำเร็จ แก้วกระจ่างเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่โรงอาหารสร้างหลังคาอเนกประสงค์ทาสีอาคารเรียน จัดตั้งสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาของโรงเรียนปรับปรุงระบบเครือข่ายภายในโรงเรียนพัฒนาวิชาการและส่งเริมให้นักเรียนมีคุณธรรม

               » ปีการศึกษา ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕ ผู้อำนวยการธารทิพย์ ถาวรชัยสิทธิ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน เปิดแผนการเรียนโปรแกรม Mini English ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ระดับชั้นละ ๑ ห้อง เปิดแผนการเรียนโปรแกรมเน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ระดับชั้นละ ๑ ห้องชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  จำนวน ๒  ห้อง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ – ๖ ระดับชั้นละ ๑ ห้อง

               » ปีการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ ผู้อำนวยการขจิตพันธ์ สุวรรณ  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน พัฒนาโรงเรียน ด้านอาคารสถานที่ให้ร่มรื่นร่มเย็น ดำเนินการของบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสร้างอาคารเรียนหลังที่ ๕ เพื่อเตรียมรับการประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทานจนโรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทาน

               » ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้รับงบประมาณในสร้างอาคารเรียนหลังที่ ๕ จากสำนักงานคณะกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

               » ปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ผู้อำนวยการขวัญชัย ไกรธรรม เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ดำเนินงานต่อในการประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน  จนได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่

               » ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการเยาวณี เสมา  ผู้อำนวยการโรงเรียน ดำเนินการจัดทำห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ห้องดาราศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องประชุมสุวรรณ บุญเยี่ยม ยุกแผน เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการเรียนการสอน และพัฒนาอาคารสถานที่จัดทำสนามหญ้าเทียม ให้เป็นที่พักผ่อน หย่อยใจ ของนักเรียน จัดทำป้านแสดงชื่ออาคารเรียนต่างๆ

Scroll to Top