ครูอัตราจ้าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : บธ.บ. ภาษาจีน

E-mail : t851@pws.ac.th

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : 

E-mail : t361@pws.ac.th

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น)

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น

E-mail : t879@pws.ac.th

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : 

E-mail : t258@pws.ac.th

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : 

E-mail : –

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : 

E-mail : t880@pws.ac.th

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : 

E-mail : –

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : 

E-mail : 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : 

E-mail : –

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : 

E-mail : 

Scroll to Top