ครูอัตราจ้าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : บธ.บ. ภาษาจีน

E-mail : 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : กศ.บ. ภาษาจีน

E-mail : 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : ค.บ. ภาษาอังกฤษ

E-mail : 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คหกรรม)

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : ศษ.บ. คหกรรมศึกษา

E-mail : 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : ค.บ. ภาษาอังกฤษ

E-mail : 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น)

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น

E-mail : 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : ค.บ. คณิตศาสตร์

E-mail :