ฝ่ายสนับสนุน

งานแนะแนว

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : กศ.บ. แนะแนว

E-mail : t901@pws.ac.th

งานแนะแนว

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : กศ.บ. จิตวิทยาการแนะแนว

E-mail : t906@pws.ac.th

งานบรรณารักษ์

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : ค.บ. บรรณารักษศาสตร์

E-mail : 

Scroll to Top