สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : กศ.บ. สังคมศึกษา

E-mail : t423@pws.ac.th

รองหัวหน้าและงานหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ตำแหน่ง : ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : ศศ.ม. ไทยศึกษา

E-mail : t417@pws.ac.th

งานนิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ตำแหน่ง : ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : ศศ.บ. ประวัติศาสตร์

E-mail : t410@pws.ac.th

งานประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : ค.บ. สังคมศึกษา

E-mail : t413@pws.ac.th

งานสำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ตำแหน่ง : ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : ค.บ. สังคมศึกษา

E-mail : t416@pws.ac.th

งานวิจัยในชั้นเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ตำแหน่ง : ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : ศษ.ม. การสอนสังคมศึกษา

E-mail : t419@pws.ac.th

แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : ศษ.ม. การสอนสังคมศึกษา

E-mail : t420@pws.ac.th

งานสำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ตำแหน่ง : ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

E-mail : t422@pws.ac.th

งานพัสดุ และงานสื่อนวัตกรรม แหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : ค.บ. สังคมศึกษา

E-mail : t425@pws.ac.th

เลขานุการและงานวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : ค.บ. สังคมศึกษา

E-mail : t451@pws.ac.th

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

วุฒิการศึกษา : 

E-mail : t427@pws.ac.th

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : ค.บ. สังคมศึกษา

E-mail : t428@pws.ac.th

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

วุฒิการศึกษา : กศ.บ. สังคมศึกษา

E-mail : t429@pws.ac.th

Scroll to Top