สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

E-mail : 

รองหัวหน้าและงานหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : ศศ.ม. ไทยศึกษา

E-mail : 

รองหัวหน้าและงานสำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : กศ.บ. สังคมศึกษา

E-mail : 

งานพัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : ศศ.ม. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

E-mail : 

งานนิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : ศศ.บ. ประวัติศาสตร์

E-mail : 

งานประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : ค.บ. สังคมศึกษา

E-mail : 

งานสำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : ค.บ. สังคมศึกษา

E-mail : 

งานประกันคุณภาพและงานวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : ค.บ. สังคมศึกษา

E-mail : 

งานวิจัยในชั้นเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : ศษ.ม. การสอนสังคมศึกษา

E-mail : 

แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : ศษ.ม. การสอนสังคมศึกษา

E-mail : 

งานสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : ศษ.บ. สังคมศึกษา

E-mail : 

งานพัสดุ และงานสื่อนวัตกรรม แหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : ค.บ. สังคมศึกษา

E-mail : 

เลขานุการและงานวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : ค.บ. สังคมศึกษา

E-mail : 

งานสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

วุฒิการศึกษา : ศษ.บ. สังคมศึกษา

E-mail :