คณิตศาสตร์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : ค.ม. การวัดผลและประเมินผลฯ

E-mail : 

รองหัวหน้าและงานหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : กศ.ม. วิจัยและสถิติ

E-mail : 

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : วท.บ. คณิตศาสตร์

E-mail : 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : กศ.บ. คณิตศาสตร์

E-mail : 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : ค.บ. คณิตศาสตร์

E-mail : 

งานสารบรรณกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : ค.บ. คณิตศาสตร์

E-mail : 

งานพัสดุกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : ค.บ. คณิตศาสตร์

E-mail : 

แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : ค.บ. คณิตศาสตร์

E-mail : 

งานนิเทศและงานประกันคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : ศษ.ม. หลักสูตรและการนิเทศ

E-mail : 

งานพัฒนาผู้เรียนและบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : ค.บ. คณิตศาสตร์

E-mail : 

งานสื่อและนวัตกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : ค.บ. คณิตศาสตร์

E-mail : 

เหรัญญิกกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : กศ.ม. การวัดและการประเมินผล

E-mail : 

งานวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : ค.บ. คณิตศาสตร์

E-mail : 

งานสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : ค.บ. คณิตศาสตร์

E-mail :