คณิตศาสตร์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : ค.ม. การวัดผลและประเมินผลฯ

E-mail : t220@pws.ac.th

รองหัวหน้าและงานหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : กศ.ม. วิจัยและสถิติ

E-mail : t222@pws.ac.th

งานสารบรรณกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ตำแหน่ง : ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : ค.บ. คณิตศาสตร์

E-mail : t211@pws.ac.th

งานนิเทศและงานประกันคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ตำแหน่ง : ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : ศษ.ม. หลักสูตรและการนิเทศ

E-mail : t213@pws.ac.th

แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ตำแหน่ง : ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : ค.บ. คณิตศาสตร์

E-mail : t214@pws.ac.th

งานสื่อและนวัตกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ตำแหน่ง : ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : ค.บ. คณิตศาสตร์

E-mail : t216@pws.ac.th

งานพัฒนาผู้เรียนและบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ตำแหน่ง : ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : ค.บ. คณิตศาสตร์

E-mail : t252@pws.ac.th

เหรัญญิกกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ตำแหน่ง : ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : กศ.ม. การวัดและการประเมินผล

E-mail : t218@pws.ac.th

งานวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : ค.บ. คณิตศาสตร์

E-mail : t221@pws.ac.th

งานสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : ค.บ. คณิตศาสตร์

E-mail : t223@pws.ac.th

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

วุฒิการศึกษา : ค.บ. คณิตศาสตร์

E-mail : t257@pws.ac.th

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ตำแหน่ง : ครู 

วุฒิการศึกษา : ศษ.บ คณิตศาสตร์

E-mail : t225@pws.ac.th

Scroll to Top