วิทยาศาสตร์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : ค.ม. นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

E-mail : t317@pws.ac.th

รองหัวหน้าและงานสารบรรณกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : วท.บ. เคมี 

E-mail : t319@pws.ac.th

รองหัวหน้าและเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : กศ.บ. การสอนชีววิทยา

E-mail : t322@pws.ac.th

งานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : ค.ม. นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

E-mail : t305@pws.ac.th

งานบรรณารักษ์และผู้ช่วยวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : กศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)

E-mail : t314@pws.ac.th

งานวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : วท.บ. ชีววิทยา

E-mail : t320@pws.ac.th

งานพัสดุกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : ค.ม. นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

E-mail : t323@pws.ac.th

แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป

E-mail : t324@pws.ac.th

ผู้ช่วยสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : กศ.ม. การวิจัยและสถิติทางการศึกษา

E-mail : t325@pws.ac.th

งานนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป

E-mail : t327@pws.ac.th

ผู้ช่วยวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : ค.บ. ชีวิวิทยา

E-mail : t326@pws.ac.th

งานสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

วุฒิการศึกษา : วท.บ. ฟิสิกส์

E-mail : t328@pws.ac.th

ผู้ช่วยงานหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : ศษ.ม. หลักสูตรและการนิเทศ

E-mail : t332@pws.ac.th

ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

วุฒิการศึกษา : ค.บ. วิทยาศาสตร์ทางทะเล

E-mail : t330@pws.ac.th

ประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

วุฒิการศึกษา : ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป

E-mail : t331@pws.ac.th

ผู้ช่วยพัสดุกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

วุฒิการศึกษา : วท.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป

E-mail : t329@pws.ac.th