วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : วท.บ. เคมี 

E-mail : t319@pws.ac.th

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตำแหน่ง : ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : คอ.ม. คอมพิวเตอร์สารสนเทศ

E-mail : t718@pws.ac.th

งานควบคุมภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตำแหน่ง : ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : กศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)

E-mail : t314@pws.ac.th

การพัฒนาหลักสูตรและโครงการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตำแหน่ง : ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : ค.ม. นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

E-mail : t317@pws.ac.th

งานหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตำแหน่ง : ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : ศษ.ม. หลักสูตรและการนิเทศ

E-mail : t332@pws.ac.th

การวัดผลและประเมินผล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตำแหน่ง : ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : วท.บ. ชีววิทยา

E-mail : t320@pws.ac.th

เลขานุการและโครงการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตำแหน่ง : ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : กศ.บ. การสอนชีววิทยา

E-mail : t322@pws.ac.th

งานแผนงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

E-mail : t324@pws.ac.th

งานพัฒนาบุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : กศ.ม. การวิจัยและสถิติทางการศึกษา

E-mail : t325@pws.ac.th

นิเทศการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป

E-mail : t327@pws.ac.th

การวัดผลและประเมินผล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : ค.บ. ชีวิวิทยา

E-mail : t326@pws.ac.th

งานสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : วท.บ. ฟิสิกส์

E-mail : t328@pws.ac.th

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : วท.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป

E-mail : t329@pws.ac.th

งานการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : ค.บ. วิทยาศาสตร์ทางทะเล

E-mail : t330@pws.ac.th

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : ค.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

E-mail : t728@pws.ac.th

งานสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา

E-mail : t731@pws.ac.th

งานการเงินและพัสดุกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ

E-mail : t732@pws.ac.th

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

วุฒิการศึกษา : กศ.บ. ฟิสิกส์

E-mail : t331@pws.ac.th

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ

E-mail : t332@pws.ac.th

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

วุฒิการศึกษา : ค.บ. นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา

E-mail : t335@pws.ac.th

Scroll to Top