วิทยาศาสตร์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : ค.ม. นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

E-mail : 

รองหัวหน้าและงานสารบรรณกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : วท.บ. เคมี 

E-mail : 

รองหัวหน้าและเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : กศ.บ. การสอนชีววิทยา

E-mail : 

งานหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : ค.ม. วิทยาศาสตร์ทั่วไป

E-mail : 

งานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : ค.ม. นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

E-mail : 

งานบรรณารักษ์และผู้ช่วยวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : กศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)

E-mail : 

งานวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : วท.บ. ชีววิทยา

E-mail : 

งานพัสดุกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : ค.ม. นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

E-mail : 

แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป

E-mail : 

ผู้ช่วยสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : กศ.ม. การวิจัยและสถิติทางการศึกษา

E-mail : 

งานนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป

E-mail : 

ผู้ช่วยวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : ค.บ. ชีวิวิทยา

E-mail : 

งานสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

วุฒิการศึกษา : วท.บ. ฟิสิกส์

E-mail : 

ผู้ช่วยงานหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : ศษ.ม. หลักสูตรและการนิเทศ

E-mail : 

ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

วุฒิการศึกษา : ค.บ. วิทยาศาสตร์ทางทะเล

E-mail : 

ประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

วุฒิการศึกษา : ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป

E-mail : 

ผู้ช่วยพัสดุกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

วุฒิการศึกษา : วท.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป

E-mail :