ดาวน์โหลด

 

กลุ่มบริหารวิชาการ
งานทะเบียน แบบฟอร์มเอกสารวิชาการ 
ทบ.01 แบบคำร้องขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล [DOC]
ทบ.01 แบบคำร้องขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล  [PDF]
วก.01 แบบขออนุญาตขอออกนอกบริเวณโรงเรียน [DOC]
วก.01 แบบขออนุญาตขอออกนอกบริเวณโรงเรียน [PDF]
ทบ.02 แบบคำร้องขอเปลี่ยนแผนการเรียน
[DOC]

ทบ.02 แบบคำร้องขอเปลี่ยนแผนการเรียน
[PDF]
วก.02 แบบรายงานการแลกเปลี่ยนคาบสอน [DOC]
วก.02 แบบรายงานการแลกเปลี่ยนคาบสอน [PDF]
ทบ.03 แบบคำร้องขออนุญาตเรียนซ้ำชั้น [DOC]
ทบ.03 แบบคำร้องขออนุญาตเรียนซ้ำชั้น [PDF]
วก.03 แบบขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันดูงานปฏิบัติกิจกรรม [DOC]
วก.03 แบบขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันดูงานปฏิบัติกิจกรรม [PDF]
ทบ.04 แบบแจ้งความประสงค์ขอสมัครเข้าเรียนใหม่ (เทียบโอน) [DOC]
ทบ.04 แบบแจ้งความประสงค์ขอสมัครเข้าเรียนใหม่ (เทียบโอน) [PDF]
วก.04 แบบขออนุญาตบุคลากรเข้าอบรมสัมมนา [DOC]
วก.04 แบบขออนุญาตบุคลากรเข้าอบรมสัมมนา [PDF]
ทบ.05 แบบรายงานการแก้ผลการเรียน 0 [DOC]
ทบ.05 แบบรายงานการแก้ผลการเรียน 0 [PDF]
แบบนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน [PDF]
ทบ.06 แบบรายงานการแก้ผลการเรียน ร [DOC]
ทบ.06 แบบรายงานการแก้ผลการเรียน ร [PDF]
แบบรายงานเข้าร่วมประชุม [PDF]
ทบ.07 แบบรายงานการแก้ผลการเรียน มส [DOC]
ทบ.07 แบบรายงานการแก้ผลการเรียน มส [PDF]
แบบขออนุมัติใช้แผนการจัดการเรียนรู้ [PDF]
ทบ.08 แบบรายงานการแก้ผลการเรียน มผ [DOC]
ทบ.08 แบบรายงานการแก้ผลการเรียน มผ [PDF]
การรับรองรายงานการวิจัยในชั้นเรียน [PDF]
ทบ.09 แบบประเมินผลการเรียนซ้ำรายวิชา [DOC]
ทบ.09 แบบประเมินผลการเรียนซ้ำรายวิชา [PDF]
ตารางสรุปผลสัมฤทธิ์ (กลุ่มสาระฯ) [PDF] 
ทบ.10 แบบรายงานการเทียบโอน [DOC]
ทบ.10 แบบรายงานการเทียบโอน [PDF]
ตารางสรุปผลสัมฤทธิ์(รายวิชา) [PDF]
งานวัดผล  ตารางสรุปผลสัมฤทธิ์(ครูผู้สอน) [PDF]
วผ.01 แบบคำร้องขอเข้าสอบกรณีพิเศษ [DOC]
วผ.01 แบบคำร้องขอเข้าสอบกรณีพิเศษ [PDF] 
แบบฟอร์มเอกสารอื่นๆไฟล์ [DOC] 
วผ.02 แบบแจ้งรายชื่อนักเรียนที่หมดสิทธิ์สอบปลายภาค [DOC]
วผ.02 แบบแจ้งรายชื่อนักเรียนที่หมดสิทธิ์สอบปลายภาค [PDF]
รายงานแนวทางการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
วผ.03 ใบเตือน เรื่อง การขาดเรียน [DOC]
วผ.03 ใบเตือน เรื่อง การขาดเรียน [PDF]
 
วผ.04 คำร้องขอมีสิทธิ์สอบ [DOC]
วผ.04 คำร้องขอมีสิทธิ์สอบ [PDF]
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล
แบบใบลาข้าราชการครูแลบุคลากรทางการศึกษา [DOC]
แบบใบลาข้าราชการครูแลบุคลากรทางการศึกษา [PDF]
แบบบันทึกข้อความ [DOC]
แบบบันทึกข้อความ [PDF]
แบบใบขอเปลี่ยนการปฏิบัติหน้าที่เวร-ผู้ตรวจเวร [DOC]
แบบใบขอเปลี่ยนการปฏิบัติหน้าที่เวร-ผู้ตรวจเวร [PDF]
ใบสมัครครูอัตราจ้าง [DOC]
ใบสมัครครูอัตราจ้าง [PDF]
แบบขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัด [DOC]
แบบขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัด [PDF]
ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว-นักการ-พนักงานขับรถ [DOC]
 ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว-นักการ-พนักงานขับรถ [PDF]
แนวปฏิบัติการขออนุญาตไปต่างประเทศ  
กลุ่มบริหารงบประมาณ
7127 แบบคำขอเพิ่มปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ [PDF] 7223 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร [PDF]
7127 แบบคำขอเพิ่มปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ [DOC] 7223 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร [DOC]
7131 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล [PDF]  
7131 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล [DOC]  
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ขออนุญาตใช้รถโรงเรียน ขออนุญาตใช้สถานที่ประชุม

Scroll to Top