การงานอาชีพและเทคโนโลยี

หัวหน้าและแผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : วท.บ. คอมพิวเตอร์

E-mail : t726@pws.ac.th

รองหัวหน้าและงานพัสดุกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : ค.บ. คหกรรมศาสตร์

E-mail : t703@pws.ac.th

รองหัวหน้าและแผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : คอ.ม. คอมพิวเตอร์สารสนเทศ

E-mail : t718@pws.ac.th

งานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : ค.บ. คหกรรมศาสตร์

E-mail : t704@pws.ac.th

งานพัสดุกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : คอ.บ. วิศวกรรมอุตสาหกรรม

E-mail : t727@pws.ac.th

งานวัดผลและงานวิจัยในชั้นเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : ค.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

E-mail : t728@pws.ac.th

งานสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : คอ.บ. วิศวกรรมอุตสาหกรรม

E-mail : t729@pws.ac.th

งานวิจัยในชั้นเรียน งานนิเทศและงานประกันคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : ศษ.บ. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

E-mail : t730@pws.ac.th

งานสารสนเทศและเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา

E-mail : t731@pws.ac.th

งานพัสดุและงานวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ

E-mail : t732@pws.ac.th