การงานอาชีพ

หัวหน้ากลุ่มสาระ งานสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : คอ.บ. วิศวกรรมอุตสาหกรรม

E-mail : t729@pws.ac.th

รองหัวหน้าและงานพัสดุกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ตำแหน่ง : ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : คอ.บ. วิศวกรรมอุตสาหกรรม

E-mail : t727@pws.ac.th

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ตำแหน่ง : ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : บธ.บ. บัญชี

E-mail : t734@pws.ac.th

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : ศษ.บ. คหกรรมศาสตร์ศึกษา(อาหาร)

E-mail : t733@pws.ac.th

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

วุฒิการศึกษา : ค.บ. อาหารและโภชนาการ-พัฒนาผลิตภัณฑ์

E-mail : t735@pws.ac.th

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

วุฒิการศึกษา : ศษ.บ. คหกรรมศาสตรศึกษา

E-mail : t736@pws.ac.th

Scroll to Top