การงานอาชีพ

หัวหน้ากลุ่มสาระ งานสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : คอ.บ. วิศวกรรมอุตสาหกรรม

E-mail : t729@pws.ac.th

รองหัวหน้าและงานพัสดุกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : ค.บ. คหกรรมศาสตร์

E-mail : t703@pws.ac.th

งานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : ค.บ. คหกรรมศาสตร์

E-mail : t704@pws.ac.th

งานพัสดุกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : คอ.บ. วิศวกรรมอุตสาหกรรม

E-mail : t727@pws.ac.th

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

วุฒิการศึกษา : 

E-mail : t733@pws.ac.th

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : 

E-mail : t734@pws.ac.th