สุขศึกษาและพลศึกษา

หัวหน้า งานประกันคุณภาพ และงานพัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : ศศ.บ. พลศึกษา

E-mail : t508@pws.ac.th

รองหัวหน้า  แผนงาน  และงานหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : ค.ม. พลศึกษา

E-mail : t506@pws.ac.th

งานพัสดุ  งานสื่อนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : วท.บ. พลศึกษา

E-mail : t513@pws.ac.th

งานวัดผลและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : ค.บ. พลศึกษา

E-mail : t551@pws.ac.th

งานสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : ศษ.บ. พลศึกษา

E-mail : t514@pws.ac.th

สำนักงานและงานสารบรรณกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : วท.บ. สุขศึกษา

E-mail : t516@pws.ac.th

งานวิจัยในชั้นเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : ศษ.บ. สุขศึกษา

E-mail : t517@pws.ac.th