สุขศึกษาและพลศึกษา

หัวหน้ากลุ่ม และ งานพัสดุ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ตำแหน่ง : ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : วท.บ. พลศึกษา

E-mail : t513@pws.ac.th

รองหัวหน้า และ งานวัดผลและประเมินผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : ค.บ. พลศึกษา

E-mail : t551@pws.ac.th

สำนักงานและงานสารบรรณกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : วท.บ. สุขศึกษา

E-mail : t516@pws.ac.th

งานสื่อนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ งานวิจัยในชั้นเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : ศษ.บ. สุขศึกษา

E-mail : t517@pws.ac.th

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

วุฒิการศึกษา : 

E-mail : t518@pws.ac.th