สุขศึกษาและพลศึกษา

หัวหน้ากลุ่ม และ งานพัสดุ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : วท.บ. พลศึกษา

E-mail : t513@pws.ac.th

รองหัวหน้า และ งานวัดผลและประเมินผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : ค.บ. พลศึกษา

E-mail : t551@pws.ac.th

รองหัวหน้า งานประกันคุณภาพ และงานพัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : ศศ.บ. พลศึกษา

E-mail : t508@pws.ac.th

งานแผนงาน  และงานหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : ค.ม. พลศึกษา

E-mail : t506@pws.ac.th

สำนักงานและงานสารบรรณกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : วท.บ. สุขศึกษา

E-mail : t516@pws.ac.th

งานสื่อนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ งานวิจัยในชั้นเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : ศษ.บ. สุขศึกษา

E-mail : t517@pws.ac.th