ภาษาต่างประเทศ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : ค.บ. ภาษาอังกฤษ

E-mail : 

รองหัวหน้า งานพัฒนาการเรียนการสอนและสื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : กศ.บ. การสอนภาษาจีน

E-mail : 

รองหัวหน้าและแผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : คศ.บ. ภาษาอังกฤษ

E-mail : 

งานนิเทศติดตาม(ครูไทย) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : ศษ.ม. หลักสูตรการนิเทศ

E-mail : 

งานสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : ค.บ. ภาษาอังกฤษ

E-mail : 

งานพัสดุและครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : ค.บ. ภาษาอังกฤษ

E-mail : 

งานวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : ค.บ. ภาษาอังกฤษ

E-mail : 

งานนิเทศติดตาม(ครูต่างชาติ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : กศ.บ. ภาษาอังกฤษ

E-mail : 

งานประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : ศษ.บ. การสอนภาษาจีน

E-mail : 

งานดูแลต่างชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : ค.บ. ภาษาอังกฤษ

E-mail :