ภาษาต่างประเทศ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : ค.บ. ภาษาอังกฤษ

E-mail : t829@pws.ac.th

รองหัวหน้า และงานวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : กศ.บ. ภาษาอังกฤษ

E-mail : t832@pws.ac.th

งานนิเทศติดตาม(ครูต่างชาติ) และงานพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ตำแหน่ง : ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : ค.บ. ภาษาอังกฤษ

E-mail : t819@pws.ac.th

งานสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ตำแหน่ง : ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : ค.บ. ภาษาอังกฤษ

E-mail : t820@pws.ac.th

แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ตำแหน่ง : ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : คศ.บ. ภาษาอังกฤษ

E-mail : t824@pws.ac.th

งานพัฒนาการเรียนการสอนและสื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : กศ.บ. การสอนภาษาจีน

E-mail : t825@pws.ac.th

งานประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : ศษ.บ. การสอนภาษาจีน

E-mail : t831@pws.ac.th

งานสารบรรณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา

E-mail : t834@pws.ac.th

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : ค.บ.  ภาษาอังกฤษ

E-mail : t835@pws.ac.th

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

วุฒิการศึกษา : ค.บ. ภาษาอังกฤษ

E-mail : t836@pws.ac.th

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

วุฒิการศึกษา : ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

E-mail : t837@pws.ac.th

Scroll to Top