ภาษาต่างประเทศ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : ค.บ. ภาษาอังกฤษ

E-mail : t819@pws.ac.th

รองหัวหน้า งานพัฒนาการเรียนการสอนและสื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : กศ.บ. การสอนภาษาจีน

E-mail : t825@pws.ac.th

รองหัวหน้าและแผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : คศ.บ. ภาษาอังกฤษ

E-mail : t824@pws.ac.th

งานนิเทศติดตาม(ครูไทย) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : ศษ.ม. หลักสูตรการนิเทศ

E-mail : t811@pws.ac.th

งานสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : ค.บ. ภาษาอั งกฤษ

E-mail : t820@pws.ac.th

งานพัสดุและครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : ค.บ. ภาษาอังกฤษ

E-mail : t822@pws.ac.th

งานวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : ค.บ. ภาษาอังกฤษ

E-mail : t829@pws.ac.th

งานนิเทศติดตาม(ครูต่างชาติ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : กศ.บ. ภาษาอังกฤษ

E-mail : t832@pws.ac.th

งานประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : ศษ.บ. การสอนภาษาจีน

E-mail : t831@pws.ac.th

งานดูแลต่างชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : ค.บ. ภาษาอังกฤษ

E-mail : t833@pws.ac.th