ศิลปะ

หัวหน้า งานประกันคุณภาพและแผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : ศ.บ. ดนตรีไทย

E-mail : t607@pws.ac.th

รองหัวหน้า งานพัฒนาบุคลากร งานสารสนเทศและงานพัสดุกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : ค.อ.บ. การออกแบบ

E-mail : t608@pws.ac.th

งานวัดผลและงานสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : ศษ.บ. นาฏศิลป์ไทยศึกษา

E-mail : t609@pws.ac.th

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ตำแหน่ง : ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : ค.บ. ศิลปศึกษา

E-mail : t610@pws.ac.th

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : ค.บ. ดนตรีศึกษา (สากล)

E-mail : t611@pws.ac.th

Scroll to Top