ศิลปะ

หัวหน้า งานประกันคุณภาพและแผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : ค.ม. ดนตรีศึกษา

E-mail : 

รองหัวหน้า งานพัฒนาบุคลากร งานสารสนเทศและงานพัสดุกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : ค.อ.บ. การออกแบบ

E-mail : 

งานหลักสูตร งานวิจัยในชั้นเรียนและงานนิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : กศ.บ. ดุริยางค์ศาสตร์

E-mail : 

งานสารสนเทศ และงานสื่อนวัตกรรม แหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : ศ.บ. ดนตรีไทย

E-mail : 

งานวัดผลและงานสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

วุฒิการศึกษา : ศษ.บ. นาฏศิลป์ไทยศึกษา

E-mail :