ภาษาไทย

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : ค.บ. ภาษาไทย

E-mail : t156@pws.ac.th

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : ค.บ. ภาษาไทย

E-mail : t151@pws.ac.th

งานพัสดุกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : ศษ.บ. ภาษาไทย

E-mail : t113@pws.ac.th

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : ค.บ. ภาษาไทย

E-mail : t115@pws.ac.th

งานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : ค.บ. ภาษาไทย

E-mail : t116@pws.ac.th

งานสารบรรณกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : ศษ.บ. ภาษาไทย

E-mail : t118@pws.ac.th

งานป้ายนิเทศและกิจกรรมสาธาณกุศลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : ค.บ. ภาษาไทย

E-mail : t119@pws.ac.th

งานหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : ค.บ. ภาษาไทย

E-mail : t120@pws.ac.th

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

วุฒิการศึกษา : กศบ. ภาษาไทย

E-mail : t121@pws.ac.th

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

วุฒิการศึกษา : ศษ.บ. ภาษาไทย

E-mail : t122@pws.ac.th

Scroll to Top