ภาษาไทย

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : ค.บ. ภาษาไทย

E-mail : t114@pws.ac.th

รองหัวหน้าและงานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : ค.บ. ภาษาไทย

E-mail : t115@pws.ac.th

งานพัสดุกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : ศษ.บ. ภาษาไทย

E-mail : t113@pws.ac.th

งานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : ค.บ. ภาษาไทย

E-mail : t116@pws.ac.th

งานสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : ค.บ. ภาษาไทย

E-mail : t156@pws.ac.th

แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : ค.บ. ภาษาไทย

E-mail : t151@pws.ac.th

แหล่งเรียนรู้ภายไทยวันละคำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : ค.บ. ภาษาไทย

E-mail : t117@pws.ac.th

งานสารบรรณกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : ศษ.บ. ภาษาไทย

E-mail : t118@pws.ac.th

งานป้ายนิเทศและกิจกรรมสาธาณกุศลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : ค.บ. ภาษาไทย

E-mail : t119@pws.ac.th