ข้อมูลพื้นฐาน

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

กรอบวงกลม             เป็นสัญลักษณ์แห่ง ความเจริญรุ่งเรือง ความดีและคุณธรรม

เสมาธรรมจักร            เป็นสัญลักษณ์แห่งการศึกษา ใฝ่ความรู่ ให้เกิดภูมิปัญญาชาญฉลาด

ปว.ในรัศมีวงกลม         หมายถึง ความสามัคคีกลมเกลียวของ ชาวปัญญาวรคุณ

คำขวัญ

ซื่อสัตย์     สามัคคี      มีวินัย     ตั้งใจศึกษา

ปรัชญา

ปญฺญา  นรานํ  รตนํ

ปัญญาคือดวงแก้วของนรชน

สีประจำโรงเรียน

ม่วง – เหลือง

สีม่วง          หมายถึง          ความรุ่งโรจน์ ความเป็นอัจฉริยะ

สีเหลือง       หมายถึง          ความสะอาด ความสงบ ร่มเย็น

ม่วง-เหลือง   หมายถึง          สถาบันแห่งความสะอาด สวบร่มเย็น มีความเป็นอัจฉริยะเจริญรุ่งเรืองด้วยคุณความดี

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นราชพฤกษ์

ธงประจำโรงเรียน

ธงนำขบวน       พื้นสีม่วง เครื่องหมายและชื่อโรงเรียนสีเหลือง

ธงกีฬา            มี ๒ แถบสี คือ สีม่วงและสีเหลือง

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

มารยาทดี มีจิตสาธารณะ

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

เลิศความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์

วิสัยทัศน์

นวัตกรรมนำปัญญา พัฒนาความรู้ มุ่งสู่สากล

พันธกิจ

1) พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสู่สังคม
2) พัฒนาหลักสูตรการศึกษา กระบวนการจัดการศึกษา สื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัย
3) พัฒนาครู บุคลากร และเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษา
4) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม ครุภัณฑ์ สิ่งอำนวยความสะดวก ความปลอดภัย สาธารณูปโภค และ แหล่งเรียนรู้
5) สืบสานงานพระราชดำริ บูรณาการการเรียนรู้แนวทางศาสตร์พระราชา พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6) พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา มาตรฐานการศึกษา ระบบประกันคุณภาพการศึกษา

เป้าประสงค์

1) ผู้เรียนมีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม มีทักษะอาชีพและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
2) หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการพัฒนาครอบคลุมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอดคล้องกับบริบทชุมชน ความต้องการของสังคม และแนวโน้มการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยพัฒนากระบวนการจัดการศึกษา สื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัย
3) ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตามสายงานภาระงานความรับผิดชอบ และพัฒนาตนเองพัฒนาวิทยฐานะ โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษา
4) โครงสร้างพื้นฐาน อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม ครุภัณฑ์ สิ่งอำนวยความสะดวก ความปลอดภัย สาธารณูปโภค และแหล่งเรียนรู้ ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ เพียงพอและปลอดภัยต่อการใช้บริการ
5) โรงเรียนดำเนินโครงการสืบสานแนวพระราชดำริ โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ บูรณาการอย่างเป็นรูปธรรม ดำเนินงานตามแนวทางศาสตร์พระราชา
6) ระบบบริหารจัดการศึกษา มาตรฐานการศึกษา ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการรับรองมาตรฐานทั้งจากการประเมินภายในและการประเมินภายนอก

Scroll to Top