ข้อมูลพื้นฐาน

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

กรอบวงกลม             เป็นสัญลักษณ์แห่ง ความเจริญรุ่งเรือง ความดีและคุณธรรม

เสมาธรรมจักร            เป็นสัญลักษณ์แห่งการศึกษา ใฝ่ความรู่ ให้เกิดภูมิปัญญาชาญฉลาด

ปว.ในรัศมีวงกลม         หมายถึง ความสามัคคีกลมเกลียวของ ชาวปัญญาวรคุณ

คำขวัญ

ซื่อสัตย์     สามัคคี      มีวินัย     ตั้งใจศึกษา

ปรัชญา

ปญฺญา  นรานํ  รตนํ

ปัญญาคือดวงแก้วของนรชน

สีประจำโรงเรียน

ม่วง – เหลือง

สีม่วง          หมายถึง          ความรุ่งโรจน์ ความเป็นอัจฉริยะ

สีเหลือง        หมายถึง          ความสะอาด ความสงบ ร่มเย็น

ม่วง-เหลือง    หมายถึง          สถาบันแห่งความสะอาด สวบร่มเย็น มีความเป็นอัจฉริยะเจริญรุ่งเรืองด้วยคุณความดี

 ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นราชพฤกษ์

ธงประจำโรงเรียน

ธงนำขบวน       พื้นสีม่วง เครื่องหมายและชื่อโรงเรียนสีเหลือง

ธงกีฬา            มี ๒ แถบสี คือ สีม่วงและสีเหลือง