ทำเนียบผู้บริหาร

ดร. สำรอง  เพ็งหนู

ปีที่ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2512 – 2527

<<< ---------------

นายธงชัย  สุขสวัสดิ์

ปีที่ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2528 – 2532

<<< ---------------

นายโชคดี  จันทร์แก้ว

ปีที่ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2533 – 2538

<<< ---------------

นายวีระ  เดชพันธุ์

ปีที่ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2538 – 2542

<<< ---------------

นายยอร์ช  เสมอมิตร

ปีที่ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2542 – 2544

<<< ---------------

นางวิมาวดี ธรรมาธิคม

ปีที่ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2544 – 2545

<<< ---------------

นางสาวปัทมรัตน์  เต็มพิทักษ์

ปีที่ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2545 – 2546

<<< ---------------

นายมานพ นพศิริกุล

ปีที่ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2546 – 2546

<<< ---------------

นายประเสริฐ ถาวรชัยสิทธิ์

ปีที่ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2546 – 2548

<<< ---------------

นายยงยุทธ สุวรรณรัตน์

ปีที่ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2549 – 2550

<<< ---------------

นายสำเร็จ แก้วกระจ่าง

ปีที่ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2550 – 2553

<<< ---------------

นางธารทิพย์ ถาวรชัยสิทธิ์

ปีที่ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2553 – 2555

<<< ---------------

นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์

ปีที่ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2555 – 2557

<<< ---------------

นายขวัญชัย ไกรธรรม

ปีที่ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2557 – 2561

<<< ---------------

นางสาวเยาวณี เสมา

ปีที่ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2561 – 2563

<<< ---------------

นางอรอุมา บุญไตร

ปีที่ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน

<<< ---------------

Scroll to Top