ประกาศรายชื่อนักเรียน ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ที่จบหลักสูตร ปีการศึกษา 2564

        นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ตรวจสอบรายชื่อจาก link ด้านล่าง โดยให้ดำเนินการดังนี้


> นักเรียนที่จบหลักสูตร ให้มารับ ปพ.1 และ ปพ.2 ฉบับจริง ในพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 น. พร้อมนำบัตรประชาชนมาเป็นหลักฐาน และแต่งกายด้วยชุดนักเรียน
> นักเรียนที่ไม่จบหลักสูตร เชิญประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมปัญญา

Scroll to Top