ประกาศ การเปิดเรียนแบบ On-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การเปิดเรียนแบบ On-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
*** ทั้งนี้การที่โรงเรียนจะเปิดเรียนแบบปกติ (On-site) มาโรงเรียน 100% ได้นั้น ต้องได้รับการอนุมัติจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) เท่านั้น!!!***

ขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครอง นักเรียนโรงเรียนปัญญาวรคุณ ติดตามข่าวสารและประกาศจากทางโรงเรียนหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม
โทร : 0-2413-1657
Line Official : @pwsofficial

Scroll to Top