ผู้บริหาร

E-mail: t001@pws.ac.th

โทร 0 2413 1657 ต่อ 111รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

E-mail: t003@pws.ac.th

โทร 0 2413 1657 ต่อ 124

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
และกลุ่มบริหารงานบุคคล

E-mail: chanpen@pws.ac.th

โทร 0 2413 1657 ต่อ 123

 

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

E-mail: yukhonthorn@pws.ac.th

โทร 0 2413 1657 ต่อ 125

Scroll to Top