ผู้บริหาร

E-mail: t001@pws.ac.th

โทร 0 2413 1657 ต่อ 111

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
และกลุ่มบริหารงานบุคคล

E-mail: t002@pws.ac.th

โทร 0 2413 1657 ต่อ 124

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

E-mail: t003@pws.ac.th

โทร 0 2413 1657 ต่อ 123

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

E-mail: t004@pws.ac.th

โทร 0 2413 1657 ต่อ 125