ผู้บริหาร

E-mail: t001@pws.ac.th

โทร 0 2413 1657 ต่อ 111


รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

E-mail: t002@pws.ac.th
โทร 0 2413 1657 ต่อ 124

 


รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

E-mail: chanpen@pws.ac.th
โทร 0 2413 1657 ต่อ 115

 


รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร
ทั่วไป

E-mail: yukhonthorn@pws.ac.th
โทร 0 2413 1657 ต่อ 125


รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

E-mail: suphasinee@pws.ac.th
โทร 0 2413 1657 ต่อ 123

 

Scroll to Top