การรับสมัครนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนปกติ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า  หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 หรือเทียบเท่า 

  2. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์ (มีผลการเรียนเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3  รวม  5  ภาคเรียน  ไม่ต่ำกว่า  3.00)

  3. ไม่จำกัดอายุ

  4. เป็นโสด

หลักฐานการสมัคร  (กรณีสมัครด้วยตนเอง ณ สถานที่รับสมัคร)

  1. ใบสมัครของโรงเรียนปัญญาวรคุณ (กดเพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร)

  2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร  บิดา  มารดา  หรือผู้ปกครอง  (ให้นำตัวจริงมาแสดง)

  3. ใบรับรอง (ปพ.7)  (ให้นำตัวจริงมาแสดง) 

  4. หลักฐานการการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ปพ.1)  หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 หรือเทียบเท่า  (ให้นำตัวจริงมาแสดง)                     

  5. รูปถ่ายแต่งเครื่องแบบนักเรียนขนาด  1/1.5  นิ้ว จำนวน 3 รูป (แต่ละประเภทที่สมัคร)

  6. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น การเปลี่ยนชื่อ  สกุล ฯลฯ (ให้นำตัวจริงมาแสดง)    

Scroll to Top