ข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคา

ประกาศโรงเรียนปัญญาวรคุณ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2565 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ช่วงชั้นที่ 3-4 โดยวิธีคัดเลือก

Read More
ข่าวประกวดราคา

ประกาศโรงเรียนปัญญาวรคุณ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการจัดการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนปัญญาว

Read More
ข่าวประกวดราคา

ประกาศโรงเรียนปัญญาวรคุณ เรื่อง การเสนอยื่นซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร ในโรงอาหารของโรงเรียนปัญญาวรคุณ ประจำปีงบประมาณ 2566 (เพิ่มเติม)

ประกาศโรงเรียนปัญญาว

Read More
ข่าวประกวดราคา

ประกาศโรงเรียนปัญญาวรคุณ เรื่อง การเสนอยื่นซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร ในโรงอาหารของโรงเรียนปัญญาวรคุณ ประจำปีงบประมาณ 2566 (เพิ่มเติม)

ระกาศโรงเรียนปัญญาวร

Read More