ประกาศรายชื่อนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบหลักสูตร ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 ณ วันที่ 8 เมษายน 2564

        นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตรวจสอบรายชื่อจาก link ด้านล่าง โดยให้ดำเนินการดังนี้
        > นักเรียนที่จบหลักสูตร ให้มารับ ปพ.1 และ ปพ.2 ฉบับจริง ในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ พร้อมนำบัตรประชาชนมาเป็นหลักฐาน และแต่งกายด้วยชุดนักเรียน

        > นักเรียนที่ไม่จบหลักสูตร เชิญประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ในวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมปัญญา

Scroll to Top