ประกาศ กลุ่ม ห้องเรียน และตารางเรียนปรับพื้นฐาน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565

ประกาศ กลุ่ม ห้องเรียน และตารางเรียนปรับพื้นฐาน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565
วันที่ 9 – 12 พฤษภาคม 2565

นักเรียน ม.1 และ ม.4 ทุกคนที่มาเรียนปรับพื้นฐาน
ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ให้แสดงผลตรวจ ATK ก่อนเข้าเรียน
โดยส่งใบตรวจหรือรูปถ่ายผลตรวจแสดงให้ครูผู้ดูแลหน้าเสาธง

กลุ่มเรียนปรับพื้นฐาน ม.1

นักเรียน ม.1 ทุกคนตรวจสอบกลุ่มในการเรียนปรับพื้นฐาน วันที่ 9-12 พฤษภาคม 2565

กลุ่มเรียนปรับพื้นฐาน ม.4

นักเรียน ม.4 ทุกคนตรวจสอบกลุ่มในการเรียนปรับพื้นฐาน วันที่ 9-12 พฤษภาคม 2565

ห้องและตารางเรียนปรับพื้นฐาน
ม.1 และ ม.4

นักเรียน ม.1 และ ม.4 ทุกคนสามารถตรวจสอบห้องเรียน รายวิชาและเวลาเรียน ในวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2565 ได้จากตารางเรียนปรับพื้นฐาน 

Scroll to Top