ITA 2023

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 : ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้างหน่วยงาน

Scroll to Top