การฉีดวัคซีนให้แก่นักเรียน

ดาวน์โหลด หนังสือแสดงความยินยอม
และแบบคัดกรองก่อนรับบริการ
ฉีดวัคซีนโควิด 19

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและวันที่รับการฉีดวัคซีน (ขอให้นักเรียนมาตรงตามวันและเวลาที่โรงเรียนกำหนด)

Scroll to Top