ประกาศโรงเรียนปัญญาวรคุณ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานโสตทัศนูปกรณ์ และเจ้าหน้าที่พยาบาล ปีงบประมาณ 2566

ประกาศโรงเรียนปัญญาว

Read more

ประกาศโรงเรียนปัญญาวรคุณ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานโสตทัศนูปกรณ์ ปีงบประมาณ 2566

ประกาศโรงเรียนปัญญาว

Read more

ประกาศโรงเรียนปัญญาวรคุณ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งปฏิบัติงานผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศโรงเรียนปัญญาว

Read more